Regulamin korzystania z serwisu

Definicje

 1. Portal Finansowy TlusteKoty.pl – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez TlusteKoty.pl, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez zespół TlusteKoty, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet udostępnioną w domenie TlusteKoty.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Portal TlusteKoty.pl
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl
 4. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną za przez lub za pośrednictwem TlusteKoty.pl
 5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, przez TlusteKoty.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl, zakres odpowiedzialności TlusteKoty.pl. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • aktualną wersję przeglądarki internetowej,
  • inne oprogramowanie wymagane przez Usługi lub dla prawidłowego korzystania z Treści cyfrowych.
 2. TlusteKoty.pl zastrzega, że w przypadku niektórych Treści Cyfrowych dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności może być konieczne posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym poprawny odczyt, zmianę i zapis różnych formatów plików.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu Finansowego TlusteKoty.pl lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu Finansowego TlusteKoty.pl oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Finansowego TlusteKoty.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność TlusteKoty.pl za korzystanie przez Użytkowników z portalu finansowego TlusteKoty.pl

 1. TlusteKoty.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. TlusteKoty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. TlusteKoty.pl nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu Finansowym TlusteKoty.pl artykułach pochodzących od innych niż TlusteKoty.pl wydawców polskich i zagranicznych.
 4. TlusteKoty.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Portalu Finansowego TlusteKoty.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez TlusteKoty.pl
 5. TlusteKoty.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu Finansowego TlusteKoty.pl w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 6. TlusteKoty.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Finansowego TlusteKoty.pl, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 7. TlusteKoty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Finansowego TlusteKoty.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Prawa własności intelektualnej

 1. TlusteKoty.pl udostępnia w Portalu Finansowym TlusteKoty.pl chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu Finansowym TlusteKoty.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. TlusteKoty.pl udostępniając w Portalu Finansowym TlusteKoty.pl treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 3. TlusteKoty.pl udostępnia w Portalu Finansowym TlusteKoty.pl treści, do których prawa autorskie przysługują TlusteKoty.pl, oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
 4. Użytkownicy Portalu Finansowego TlusteKoty.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

Ochrona danych osobowych

 1. TlusteKoty.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez TlusteKoty.pl zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TlusteKoty.pl, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez TlusteKoty.pl.
 4. TlusteKoty.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania TlusteKoty.pl problemów związanych z korzystaniem z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa TlusteKoty.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2015 r.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej TlusteKoty.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 4. TlusteKoty.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 5. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie portalu TlusteKoty.pl pod adresem http://TlusteKoty.pl/regulamin-korzystania-z-serwisu/.
 6. Korzystanie przez użytkownika z Portalu Finansowego TlusteKoty.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.