Z poprzednich części naszego poradnika dowiedzieliście się już co to jest konto maklerskie i jak je założyć. Wiecie też, ile kosztuje prowadzenie rachunku maklerskiego i z jakich dodatkowych funkcjonalności warto skorzystać. W czwartej części cyklu na temat kont maklerskich podpowiemy co można zrobić jeśli wasz broker nie ma liście instrumentu finansowego, w który chcecie zainwestować. Przedstawimy też kilka terminów, z którymi możecie się spotkać w trakcie procesu inwestycyjnego, a które mogą mieć znaczący wpływ na wysokość waszych zysków, czyli dywidenda i split.

Co zrobić, jeśli na liście dostępnych ofert nie ma instrumentu finansowego, w który chcesz zainwestować?

Może się zdarzyć, że instrumentu finansowego, w który chcemy zainwestować, nie ma na liście ofert naszego biura maklerskiego. Tak jest np. w przypadku akcji niszowych spółek notowanych na giełdach zagranicznych lub mniej popularnych kontraktów na surowce, metale szlachetne, czy produkty rolne. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o dodanie wybranego instrumentu finansowego do swojego portfela inwestycyjnego. Większość domów maklerskich oferuje taką usługę swoim klientom. Wniosek z reguły składa się z poziomu internetowej platformy transakcyjnej. Koniecznie jest podanie nazwy podmiotu i giełdy, na której notowany jest interesujący nas instrument. Po akceptacji wniosku można przystąpić do realizacji zlecenia i wykonania transakcji. Zlecenia na rynki zagraniczne są wystawiane w walucie obcej, ale system przelicza je na złotówki po to, aby zablokować na koncie inwestora środki potrzebne do realizacji zlecenia. Aby zabezpieczyć transakcje na wypadek zmiany kursu walut, biura maklerskie przeliczają wartość zlecenia często wg dużo gorszego kursu walutowego, zatem warto na to uważać.

Dywidenda

Dywidenda to część zysków spółki (po opodatkowaniu) przeznaczona do podziału między wspólników lub akcjonariuszy spółki. Oznacza to, że posiadacz akcji spółki wypłacającej akcjonariuszom dywidendę, otrzyma określony procent od zysku spółki za ostatni rok obrachunkowy. Oczywiście dywidendy wypłacane są tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo osiągnie dodatni bilans finansowy. Wartość dywidendy najczęściej wynosi kilka procent, lecz zdarzają się firmy wypłacające nawet kilkanaście.

Dywidendę mogą otrzymać tylko ci akcjonariusze, którzy w dniu dywidendy (czyli wtedy, gdy uchwalane jest prawo do dywidendy) są posiadaczami akcji spółki. Akcje z prawem do dywidendy można kupić na giełdzie najpóźniej w ten dzień, który będzie rozliczany w dniu dywidendy. W praktyce są to dwa dni robocze przed dniem dywidendy. Jeśli dzień dywidendy przypada na 14 października, to akcje z prawem do dywidendy można kupić najpóźniej 12 października (jeśli między 12 a 14 październikiem nie przypada dzień wolny od pracy). Akcje z prawem do dywidendy można też sprzedać, ale zachowując sobie możliwość otrzymania dywidendy.

Informacje na temat:

  • dnia ustalenia prawa do dywidendy (dnia dywidendy),

  • wysokości dywidendy,

  • terminu wypłaty dywidendy

są ustalane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i przekazywane w formie uchwały.

Przykładowo, spółka X podaje, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 października 2016 roku. Dywidenda wyniesie 1 zł za akcję, a dniem jej wypłaty będzie 22 grudnia 2016 roku. Posiadacz 200 akcji spółki otrzyma więc dywidendę w wysokości 200 zł pomniejszoną o 19-procentowy podatek od zysku kapitałowego, czyli finalnie 162 zł. Kwota ta zostanie przelana na jego konto 22 grudnia 2016 roku.

Wypłaty dywidend mają wpływ na wysokość kursu spółki. Jeśli cena akcji wynosi np. 45 zł, to ogłoszenie dywidendy w wysokości 1 zł za akcję powoduje obniżenie ceny za akcję do 44 zł po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Zazwyczaj są to krótkotrwałe spadki i po niewielkim okresie czasu kurs wraca do poprzedniego poziomu.

Inwestor może wykorzystać gotówkę z dywidendy na dowolny cel. Czasami możliwa jest też automatyczna re-inwestycja dywidendy z ograniczeniem kosztów transakcji.

Kupowanie akcji spółek wypłacających dywidendy jest powszechnie uważane za dobrą inwestycję. Przedsiębiorstwa, które stać na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami to z reguły firmy o stabilnej kondycji finansowej i mające dobre perspektywy rozwoju. Należy jednak uważać, by kierując się polecaną przez wielu taktyką dywidendową nie kupić spółek na tzw. górce, bo w przypadku spadków dywidenda nie zrekompensuje straty.

Dywidenda jest jednak dodatkowym źródłem zysków dla inwestora i ważną informacją pomocną w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w który chcemy zainwestować.

Dlaczego inwestor powinien zwracać uwagę na politykę dywidendową spółki?

Dywidenda ma znaczny wpływ na wysokość kursu akcji. Regularnie wypłacane dywidendy najczęściej świadczą o stabilności przychodów spółki. Z kolei niższe dywidendy mogą oznaczać słabsze wyniki, ale też to, że większa część zysku zostanie przeznaczona na potencjalne inwestycje, a to może być prognozą umocnienia pozycji firmy. Zmiana w polityce dywidendowej jest zawsze istotnym sygnałem dla akcjonariusza.

Split

Split (inaczej podział akcji) to zwiększenie liczby akcji spółki przez obniżenie ich wartości, ale przy jednoczesnym zachowaniu wysokości kapitału akcyjnego spółki i proporcji udziałów akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Najprościej mówiąc, po przeprowadzaniu splitu akcji jest więcej i są one tańsze. Spółka zyskuje na operacji większą płynność papierów wartościowych.

A co to oznacza dla inwestora?

Tańsze akcje stają się bardziej dostępne dla mniejszych inwestorów. Na split najczęściej decydują się duże przedsiębiorstwa, których akcje kosztują kilkaset lub kilka tysięcy złotych. Split nie zmienia wartości portfela dotychczasowych inwestorów. Każdy z akcjonariuszy po przeprowadzaniu splitu będzie miał więcej akcji, ale ich finalna wartość będzie taka sama jak przed splitem. Przykładowo, spółka X przed splitem dysponowała 1 milionem akcji o wartości 10 zł każda. Firma zdecydowała się na przeprowadzenie splitu obniżając wartość akcji do 5 zł. Po splicie w obrocie są 2 miliony akcji o wartości nominalnej 5 zł każda.

Split może też być odwrotny (tzw. resplit). To zmniejszenie liczby akcji spółki przez zwiększenie ich wartości. Przeprowadzenie odwrotnego splitu polega na połączeniu kilku akcji w jedną. Na przykład, spółka Y przed splitem odwrotnym posiadała 2 miliony akcji o wartości 5 zł każda. Po resplicie w obrocie jest 1 milion akcji o wartości 10 zł każda. Resplit nie cieszy się dobrą opinią na rynku. W opinii niektórych analityków giełdowych często są to działania o charakterze spekulacyjnym.

W procesie planowania splitu stosunek zmiany jest tak dobierany, aby wyliczenia były precyzyjne i jednoznaczne. Przykładowo, jedna ze spółek planowała obniżenie wartości akcji z 0,5 zł do 0,2 zł, ale ponieważ według takiej kalkulacji posiadacze nieparzystej liczby akcji zmuszeni byliby do zaokrąglenia wartości ułamkowych, zdecydowano o przeprowadzaniu splitu w proporcji 1 do 5, czyli zmniejszono wartości akcji z 0,5 zł do 0,1 zł.

Podsumowanie

Udostępnianie niszowych instrumentów oraz potraktowanie dywidend i splitów to zagadnienia, o które warto pytać wybierając konto maklerskie. Z reguły firmy mają przygotowane odpowiednie procedury, lecz jak zawsze, gdy chodzi o własne oszczędności, nie zaszkodzi wiedzieć wcześniej, by gdy dojdzie do takiej sytuacji nie zostać negatywnie zaskoczonym.