W kolejnej części naszego poradnika poruszymy temat spreadów, które w mogą istotnie wpływać na możliwości przeprowadzania niektórych strategii, a także zwrócimy uwagę na kwestie podatkowe, podpowiadając jak rozliczyć się z fiskusem z zysku kapitałowego, który zarobiliśmy na obrocie papierami wartościowymi za pośrednictwem konta maklerskiego.

Spread

W odniesieniu do właściwości konta maklerskiego można się spotkać z dwoma rodzajami spreadów:

  • ze spreadem definiowanym jako różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży
  • ze spreadem walutowym, rozumianym jako różnica pomiędzy ceną skupu a ceną sprzedaży danej waluty w transakcjach na rynkach zagranicznych.

Spread jako różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży instrumentów finansowych

Ceny zakupu i sprzedaży papierów wartościowych nieustannie się zmieniają, a to umożliwia wykorzystanie różnych strategii w celu wygenerowania zysku. Niektórzy inwestorzy preferują dłuższy horyzont, inni, często zwani spekulantami lub day-traderami decydują się na pozycje utrzymywane czasem przez sekundy (lub jak w przypadku HFT ułamki sekund). Dla tych drugich bardzo istotny jest spread pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

Idealnie różnica powinna być jak najmniejsza i stała, lecz niestety nie zawsze tak jest, a różni pośrednicy oferują inwestorom różne opcje i możliwości. Często płynne rynki i notowane na nich popularne spółki oferują odpowiednio małe rozbieżności pomiędzy cenami, żeby bez większych strat w dowolnym momencie otworzyć i zamknąć pozycję. Poniższa grafika pokazuje spread na kontraktach na akcje Facebook, który jak widać wynosi 3 centy (0.023%), co przy cenie wynoszącej prawie 128 dolarów jest dla większości do zaakceptowania.

Przykładowa różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży
Przykładowa różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży

Gdyby ten spread wynosił np. 0.5 dolara (0.3%), większość graczy giełdowych z relatywnie krótkim horyzontem czasowym uznałaby go za zdecydowanie zbyt wysoki.

Istotna jest również świadomość, czy spread jest stały czy zmienny. Gdyby w powyższym przykładzie po otwarciu pozycji spread zmienił się z 3 centów do 9, a dodatkowo cena zmierzałaby w niechcianym przez nas kierunku, to nagle koszt wyjścia z pozycji wzrósłby trzykrotnie. Warto zatem wiedzieć, co oferuje wybrane konto maklerskie w odniesieniu do instrumentów na których zamierzamy grać. Przykład spreadu która zmienia się w czasie jest poniższy wykres przedstawiający kontrakty na niemiecki indeks.

Przykład zmiennego spreadu na kontraktach CFD
Przykład zmiennego spreadu na kontraktach CFD

Spread walutowy

Spread walutowy ma duży wpływ na wysokość zysków w przypadku transakcji na rynkach zagranicznych. Zlecenia te są wystawiane w walucie obcej, ale system przelicza je na złotówki po to, aby zablokować na koncie inwestora środki potrzebne do realizacji zlecenia. Aby zabezpieczyć transakcje na wypadek zmiany kursu walut, biura maklerskie przeliczają wartość zlecenia często wg dużo gorszego kursu walutowego. Dzieje się tak zwłaszcza przy zleceniach z terminem ważności dłuższym niż jedna sesja (np. do końca miesiąca). Im dłuższy czas pomiędzy zakupem a sprzedażą aktywów, tym większe ryzyko zmian kursu walut.

Jak pokazuje poniższy przykład zlecenie ważne do końca sesji (Ważne: dzień) jest przeliczane według kursu 1 USD = 3,9072 PLN. Natomiast zlecenie ważne do końca miesiąca (Ważne: do 31.10) ma już dużo gorszy kurs, bo wynoszący 1 USD = 4,0987 PLN.

Przykład spreadu walutowego przy zleceniu transakcji ważnym przez dłuższy termin
Przykład spreadu walutowego przy zleceniu transakcji ważnym przez dłuższy termin

Podatki od zysku kapitałowego

Pieniądze zarobione na obrocie papierami wartościowymi to zysk kapitałowy, z którego trzeba się rozliczyć odprowadzając na rzecz Skarbu Państwa podatek w wysokości 19 procent. Biura maklerskie prowadzące działalność na terytorium Polski są zobowiązane do wystawienia i przesłania wszystkim swoim klientom wypełnionego formularza PIT-8C, zawierającego sumę przychodów, które inwestorzy uzyskali za ich pośrednictwem w danym roku kalendarzowym. Od sumy przychodów można odliczyć koszty ich uzyskania, czyli opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy bankowe, prowizje i inne wydatki związane z zakupem papierów wartościowych. Stają się one kosztem dopiero w momencie sprzedaży aktywów. Jeśli mamy konto maklerskie założone u brokera zagranicznego musimy samodzielnie wypełnić odpowiedni formularz PIT-38 przeliczając zysk z waluty obcej na złotówki według kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli wykonania transakcji sprzedaży instrumentów finansowych. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 30 kwietnia następnego roku po zakończeniu roku obrachunkowego.

Podsumowanie

Mówi się, że w życiu pewne są tylko podatki, więc warto znać swoje obowiązki również w odniesieniu do zysków generowanych na giełdzie. Jest to jednak rzecz oczywista w życiu dorosłego człowieka żyjącego w obecnym systemie. Spready natomiast mogą zostać niezauważone, a mimo to powodować znaczne szkody w portfelu, zatem warto się nimi zainteresować. Czasami istnieje możliwość skorzystania z możliwości konta, które ustawiają spready na niezmiennych poziomach.

Po więcej informacji na temat kont maklerskich zapraszamy do warsztatu inwestora.