Kolejną strategią opcyjną, którą rozpatrzymy jest vertical spread, czyli spread pionowy. Jest to taktyka, która charakteryzuje się zarówno ograniczonym ryzykiem jak i ograniczonym potencjałem zysku. Można ją jednak z powodzeniem wykorzystywać w pojedynkę lub jako modyfikację omówionej przed tygodniem strategii kalendarzowej.

Na czym polega spread pionowy?

Spread pionowy polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży opcji tego samego typu, z tym samym terminem wygaśnięcia lecz z rożnymi cenami wykonania (strike price). Może być wykonany zarówno przy użyciu opcji call jak i opcji put.

Przykładowo, będąc negatywnie nastawionym odnośnie prognozy ceny akcji firmy Apple, które obecnie notowane są po około 113 dolarów, inwestor może zakupić opcję put o cenie wykonania 112 dolarów wygasającej 21 października (za $1.46) i jednocześnie sprzedać tę samą opcję, tylko z ceną wykonania 111 dolarów (za $1.11). Różnica w cenie pomiędzy tymi dwoma opcjami to 0.35 dolara, zatem całkowity koszt pionowej strategii to 35 dolarów (premium * 100).

Maksymalny zysk

Maksymalny zysk inwestor uzyska w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego spadnie do ceny sprzedawanej opcji (lub poniżej). W sytuacji gdy cena akcji Apple będzie kosztowała 111 dolarów, krótka opcja wygaśnie bezwartościowa, a długa będzie warta 1 dolara. Całkowity zysk będzie zatem równy wartości długiej opcji pomniejszonej o cenę spreadu, czyli (1.0 – 0.35)*100 = 65 dolarów.

Maksymalna strata

Maksymalną stratę inwestor poniesie, gdy cena akcji w momencie wygaśnięcia będzie wyższa lub równa cenie wykonania długiej opcji. Strata jest jednak ograniczona do kosztu spreadu, gdyż obie opcje wygasną bezwartościowe.

Zysk/Strata

Spread pionowy można zobrazować poprzez wykres ilustrujący potencjalne korzyści i straty. Taki wykres dla wspomnianego przykładu jest pokazany poniżej.

Wykres strategii pionowej (vertical spread) na przykładzie opcji na Apple
Wykres strategii pionowej (vertical spread) na przykładzie opcji na Apple

Na podstawie grafiki widać, ze gdy cena akcji Apple w momencie wygaśnięcia opcji będzie wynosiła co najmniej 112 dolarów, inwestor poniesie maksymalną stratę wynoszącą 35 dolarów. W sytuacji gdy cena akcji spadnie do 111.65, inwestor „wyjdzie na zero”. Gdy cena spadnie do 111 dolarów lub niżej, gracz będzie mógł się cieszyć z maksymalnego zysku.

Podsumowanie

Decydując się na pionowy spread należy pamiętać że:

  • strategię można stosować używając zarówno opcji put jak i opcji call
  • ryzyko jest ograniczone do zapłaconego premium
  • zysk jest ograniczony do różnicy pomiędzy cenami wykonania pomniejszonej o zapłacone premium

Spread pionowy jest prostą strategią, która może być bardzo przydatna w sytuacji gdy spodziewamy się ruchu w jednym kierunku, nawet ze wzmożoną zmiennością, gdyż w przeciwieństwie do strategii kalendarzowej nie jesteśmy narażeni na stratę w sytuacji, gdy nastąpi zbyt duża zmiana nawet w odpowiednim kierunku. Strategia pionowa jest podobna w swoim działaniu do opcji binarnych, lecz wybierając ceny wykonania gracz może zrobić analizę parametrów opcyjnych, stawiając się w jak najlepszym punkcie wyjścia.

Po więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z  działem opcji.