Jak już wielokrotnie pisaliśmy, opcje to dające olbrzymie możliwości instrumenty finansowe, których znajomość będzie asem w rękawie dla każdego inwestora i/lub spekulanta. Trading opcjami wymaga jednak trochę więcej wysiłku włożonego w edukację, który jest potrzebny żeby dobrze zrozumieć zasady działania tego instrumentu. Solidne podstawy da już jednak znajomość kilku podstawowych pojęć i parametrów, które sukcesywnie opisujemy na łamach naszego portalu. Dziś zajmiemy się kolejnym, noszącym nazwę gamma.

Jak pamiętamy każdą opcję charakteryzuje kilka parametrów. Najważniejsze to delta, gamma, theta i vega.

Przedmiot dzisiejszych rozważań – Gamma, jest związana z deltą, o której szczegółowo pisaliśmy przed tygodniem, a która ukazuje, jak będzie się zmieniała cena opcji przy jednostkowej zmianie ceny instrumentu bazowego (np. o 1PLN, 1USD, 1EUR). Delta nie jest jednak wartością stałą i również zmienia się w czasie, co opisuje właśnie gamma.

Gamma jest miarą zmiany delty przy jednostkowej zmianie ceny instrumentu bazowego.

Żeby rozjaśnić tę krótką definicję posłużmy się przykładem.

Załóżmy, że akcje pewnej firmy kosztują $40, a za opcję call wygasającą za miesiąc i upoważniającą do kupna tych akcji za $40 należy zapłacić $3 premium. Opcja ta charakteryzuje się deltą równą 60 i gammą równą 20. Oznacza to, że gdy cena akcji wzrośnie do $41, cena opcji wzrośnie do $3.6, a delta do 80, zakładając, że inne czynniki pozostaną bez zmian.

Oczywiście gamma ma również określające je parametry, lecz ich opisywanie i nauka nie wniesie zbyt dużo wartości dodanej, zatem pozostawimy je bez dalszego roztrząsania. Warto jedynie wiedzieć, że gamma jest najwyższa dla opcji, których strike price jest w okolicach ceny akcji i dąży do zera w sytuacji gdy opcja jest głęboko ITM (In The Money) lub OTM (Out of The Money). Przy strike price blisko ceny instrumentu bazowego, gamma będzie tym wyższa im mniej czasu zostało do wygaśnięcia opcji. Opisane właściwości w uproszczeniu przestawia wykres poniżej.

Poglądowe wartości parametru gamma w zależności od odległości strike price od ceny instrumentu bazowego i daty wygaśnięcia opcji
Poglądowe wartości parametru gamma w zależności od odległości strike price od ceny instrumentu bazowego i daty wygaśnięcia opcji

W niektórych strategiach opcyjnych celem jest posiadanie delta-neutralnej pozycji. Gamma jest odpowiedzialna za przechodzenie na delta-pozytywną lub delta-negatywną pozycję, z racji wpływu na deltę wraz ze zmianą ceny instrumentu bazowego. Pozycja prawdziwie neutralna powinna zatem być zarówno delta jak i gamma neutralna, lecz w wielu przypadkach jest to niewykonalne.

Gamma jest więc wskaźnikiem związanym z ryzykiem, na które wystawiony jest inwestor. Jeśli opcja będzie miała wysoką gammę, która wypływając na deltę będzie zmieniać cenę opcji, duża gamma podniesie ryzyko zarówno zysku jak i straty. Warto mieć ją zatem na oku oceniając w ten sposób potencjał i niebezpieczeństwo związane z obraną pozycją opcyjną.